0

Thời gian Tên phòng Tài khoản Thắng hũ
16/06 13:58 Tào Ngụy (TQX) chich_xag*** 2.458.716
15/06 14:36 Đông Ngô (TQX) langtuco*** 1.449.025
20/05 16:13 Đông Ngô (TQX) dennhuch*** 1.292.908
03/05 10:25 Đông Ngô (TQX) balot*** 618.856
16/06 13:58 Tào Ngụy (TQX) chich_xag*** 2.458.716
15/06 14:36 Đông Ngô (TQX) langtuco*** 1.449.025
20/05 16:13 Đông Ngô (TQX) dennhuch*** 1.292.908
03/05 10:25 Đông Ngô (TQX) balot*** 618.856